മിസ് ആൻഡ് മിസിസ് ഗ്ലോബൽ ഏഷ്യൻ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ സൗദി വനിതയായി റൂമി അൽ ഖഹാനി


മലേഷ്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന മിസ് ആൻഡ് മിസിസ് ഗ്ലോബൽ ഏഷ്യൻ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സൗദി സുന്ദരി റൂമി അൽ ഖഹാനി. മിസ് ഏഷ്യൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് റൂമി അൽ ഖഫ്താനി. സൗദിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഫാഷൻ ലോകത്തേക്കുളള റൂമിയുടെ യാത്ര. മിസ് ആൻഡ് മിസിസ് ഗ്ലോബൽ ഏഷ്യൻ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിലാണ് റൂമി മത്സരിച്ചത്. സ്ത്രീകളോടും വസ്ത്രങ്ങളോടുമുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക സമീപനത്തിനാണ് റൂമിയുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെ മാറ്റം വരുന്നത്. ഇത് ഫാഷൻ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി സൗദി യുവതികൾക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

മത്സരത്തിൽ മിസിസ് ഗ്ലോബൽ എഷ്യൻ കിരീടം 2024 ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡയാൻ ഷെയ്ൻ മാഗ് അബോയ് കരസ്ഥമാക്കി.

article-image

zdds

You might also like

  • Lulu Exchange
  • Al Rabeeh Medical Center
  • Straight Forward

Most Viewed