വിശ്വകലാ സാംസ്കാരിക വേദി കഥ - കവിത മത്സരം നടത്തുന്നു


ബഹ്‌റൈനിലെ  സാഹിത്യ  തല്പരർക്കും, എഴുത്തുകാർക്കുമായി ബഹ്റൈൻ വിശ്വകലാ സാംസ്കാരിക വേദി കഥ - കവിത മത്സരം നടത്തുന്നു.  മൗലികവും മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത രചനകളാണ് മത്സരത്തിനായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. കഥകൾ രണ്ടു പുറം കവിയാതിരിക്കാനും , കവിതകൾ  40  വരിയിൽ  കൂടാതിരിക്കാനും  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മത്സരിക്കുന്നവർ  20നും 50നും  ഇടയിൽ  പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം.

രചനകൾ  ലഭിക്കേണ്ട  അവസാന  തീയതി  ഒക്ടോബർ   05 ബുധനാഴ്ചയാണ്. vsvbahrain2013@gmail.com എന്ന മെയിൽ അഡ്രസിലാണ് രചനകൾ അയക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 38049793 അല്ലെങ്കിൽ 39920323 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

article-image

ഗബിഹു

You might also like

  • Megamart
  • Lulu Exhange
  • 4PM News

Most Viewed