നന്ദി­ ...


പ്രദീപ് പു­റവങ്കര

പ്രി­യരെ­, നി­ങ്ങൾ­ക്കറി­യാ­വു­ന്നത് പോ­ലെ­ ബഹ്റിൻ‍ എന്ന മനോ­ഹരമാ­യ രാ­ജ്യത്ത് അധി­വസി­ക്കു­ന്ന മൂ­ന്ന് ലക്ഷത്തോ­ളം നന്മനി­റഞ്ഞ മലയാ­ളി­കൾ‍­ക്ക് വാ­യനയു­ടെ­ പു­തി­യൊ­രു­ അർ‍­ത്ഥതലം സമ്മാ­നി­ച്ച്, മാ­ധ്യമചരി­ത്രത്തിൽ‍ തന്നെ­ പു­തി­യ പാ­ഠങ്ങൾ‍ എഴു­തി­ ചേ­ർ‍­ത്തു­കൊ­ണ്ട്, ജാ­തി ­മത വർ‍­ഗ്ഗ ലിംഗ ഭേ­ദമന്യേ­ വാ­യനയെ­, അറി­വി­നെ­, ചി­ന്തകളെ­ പരസ്പരം പങ്ക് വെ­യ്ക്കാ­നും അത് രേ­ഖപ്പെ­ടു­ത്താ­നു­മു­ള്ള അവസരം എഴു­ത്തി­ന്റെ­ വരേ­ണ്യവി­ഭാ­ഗത്തിൽ മാ­ത്രം ഒതു­ക്കി­വെ­ക്കാ­തെ­ ജനകീ­യമാ­ക്കി­യ ഫോർ‍ പി­എമ്മി­ന്റെ­ അച്ചടി­ വി­ഭാ­ഗം താ­ത്കാ­ലി­കമാ­യി­ ഒരു­ അവധി­ക്ക് പോ­വു­കയാ­ണ്. ഈ ചെ­റി­യ പത്രത്തി­ന്റെ­ തേ­രോ­ട്ടം ആരംഭി­ച്ചത് 2012ലാ­യി­രു­ന്നു­. വാ­യന മരി­ച്ചു­ പോ­കു­ന്നു­ എന്ന് വേ­വലാ­തി­പ്പെ­ട്ടി­രു­ന്ന ആ കാ­ലത്ത് ബ്രാ­ൻ­ഡ് വാ­ല്യു­ ഉള്ള എഴു­ത്തു­കാ­രു­ടെ­യോ­ പത്രപ്രവർ­ത്തകരു­ടെ­യോ­ പി­ൻ­ബലവു­മി­ല്ലാ­തെ­, ഒരു­ സാ­യാ­ഹ്ന പത്രം തു­ടങ്ങി­യാൽ എങ്ങി­നെ­ വി­ജയി­ക്കാൻ എന്ന് ചോ­ദി­ച്ച കൂ­ട്ടു­കാ­രെ­യാണ് ഇപ്പോൾ ഓർ­ത്തു­പോ­കു­ന്നത്. സ്നേ­ഹക്കൂ­ടു­തൽ കാ­രണം അങ്ങി­നെ­ ഉപദേ­ശി­ച്ച ആ സു­ഹൃ­ത്തു­ക്കൾ­ക്കാണ് എന്റെ­ ആദ്യ നന്ദി­. ഇതെ­ന്ത് പത്രമാണ് ഭാ­യി­.. നി­ങ്ങൾ­ക്കെ­ന്ത് നി­ലപാ­ടാണ് ഉള്ളത്... ഇതൊ­ക്കെ­ പത്രമാ­ണോ­, തു­ടങ്ങി­ ധാ­രാ­ളം ചോ­ദ്യങ്ങൾ ഈ കാ­ലത്തൊ­ക്കെ­ ഞങ്ങളു­ടെ­ മു­ന്പിൽ ഉയർ­ന്നു­വന്നി­രു­ന്നു­. വാ­യി­ച്ചു­ ശീ­ലി­ച്ച മാ­ധ്യമങ്ങളിൽ നി­ന്ന് വ്യത്യസ്തമാ­യി­, സാ­ധാ­രണക്കാ­രു­ടെ­ കാ­ഴ്ച്ചപ്പാ­ടു­കൾ ഫോർ പി­എമ്മി­ന്റെ­ താ­ളു­കളിൽ പ്രസി­ദ്ധീ­കരി­ച്ചപ്പോൾ ഇവർ­ക്കൊ­ക്കെ­ ഒരു­ പത്രത്തിൽ എഴു­താൻ എന്ത് അർ­ഹത എന്ന് ചോ­ദി­ച്ച മാ­ധ്യമസു­ഹൃ­ത്തു­ക്കളും, എഴു­ത്തു­ശി­രോ­ണമി­കളും ധാ­രാ­ളം. പത്ര ഉടമകൾ­ക്കെ­തി­രെ­ വരെ­ വന്ന എഴു­ത്തു­കൾ അതു­പോ­ലെ­ എഡി­റ്റ് ചെ­യ്യാ­തെ­ പ്രസി­ദ്ധീ­കരി­ച്ചതും വാ­യനക്കാ­ർ­ക്ക് പു­തു­മയാ­യി­. വ്യത്യസ്തകരമാ­യ ആശയങ്ങളെ­യും ചി­ന്തകളെ­യും ഒരേ­ പ്രതലത്തിൽ ഇങ്ങി­നെ­ കൊ­ണ്ടു­വരാൻ സാ­ധി­ച്ചത് പ്രി­യപ്പെ­ട്ട ആ എഴു­ത്തു­കാ­രു­ടെ­ സഹകരണം കൊ­ണ്ട് മാ­ത്രമാ­ണ്. അവർ­ക്കു­ള്ള നന്ദി­യും അകൈ­തവമാ­ണ്.

തു­ടക്കം മു­തൽ ഞങ്ങൾ­ക്കൊ­പ്പം ഒത്ത് ചേ­ർ­ന്നത് ബഹ്റൈ­നി­ലെ­ ബഹു­മാ­ന്യരാ­യ മലയാ­ളി­ കു­ടുംബങ്ങളാ­ണ്. ചൂ­ടേ­റി­യ വാ­ർ­ത്തകളും, അതി­ലേ­റെ­ ബഹ്റി­നി­ലെ­ ഓരോ­ സ്പന്ദനങ്ങളും ഫോർ പി­എം ഇവർ­ക്ക് എത്തി­ച്ചു­ കൊ­ടു­ത്തപ്പോൾ വൈ­കു­ന്നേ­രങ്ങളി­ലെ­ ചാ­യക്കൊ­പ്പം മലയാ­ളി­ മനസ്സു­കൾ ഞങ്ങളെ­യും ശീ­ലമാ­ക്കി­. കേ­വലം നന്ദി­ക്ക് പകരം അവരെ­ ഹൃ­ദയത്തോട് ചേ­ർ­ത്ത് നി­ർ­ത്തു­ന്നു­. അതോ­ടൊ­പ്പം കേ­രളത്തി­ലും, ബഹ്റി­നി­ലും, മറ്റ് ഗൾ­ഫ് രാ­ജ്യങ്ങളി­ലു­മു­ള്ള ഞങ്ങളു­ടെ­ കു­ടുംബംഗങ്ങളാ­യ ജീ­വനക്കാർ, ചെ­യർ­മാൻ പി­. ഉണ്ണി­കൃ­ഷ്ണൻ, ബഹു­മാ­ന്യരാ­യ മാ­നേ­ജ്മെ­ന്റ് ബോ­ർ­ഡ് അംഗങ്ങൾ, ബഹ്റി­നി­ലെ­ അൽ അയാം പബ്ലി­ക്കേ­ഷൻ­സ്, ഭരണകൂ­ടം, പരസ്യദാ­യകർ എന്നി­വർ­ക്കും തു­ടക്കം മു­തൽ ഇന്ന് വരെ­ മാ­നേ­ജി­ങ്ങ് എഡി­റ്റർ എന്ന ചു­മതല പരമാ­വധി­ സത്യസന്ധതയോ­ടെ­ നി­ർ­വ്വഹി­ക്കാൻ നൽ­കി­യ സഹകരണത്തിന് നി­റഞ്ഞ സ്നേ­ഹം അറി­യി­ക്കു­ന്നു­. ഗൾ­ഫ് നാ­ടു­കളിൽ പ്രത്യേ­കി­ച്ച് ബഹ്റി­നി­ലെ­  പ്രവാ­സി­ മലയാ­ളി­കൾ ഏറ്റവു­മധി­കം സെ­ർ­ച്ച് ചെ­യ്യു­ന്ന ഓൺ ലൈൻ പത്രമാണ് ഇന്ന് ഫോർ പി­എം ന്യൂസ് എന്നതും ഈ നേ­രത്ത് ആഹ്ലാ­ദം നൽ­കു­ന്ന കാ­ര്യമാ­ണ്.  അച്ചടി­യിൽ എടു­ക്കു­ന്ന അവധി­ ഈ ഓൺ­ലൈൻ ഇടങ്ങൾ നി­കത്തും എന്ന ശു­ഭപ്രതീ­ക്ഷ തന്നെ­യാണ് ഞങ്ങൾ­ക്ക് ഉള്ളത്. എല്ലാ­ദി­വസവും നാല് മണി­ക്ക് പത്രം മൊ­ബൈ­ലു­കളിൽ അയച്ചു­ തരാ­നും, വ്യാ­ഴാ­ഴ്ച്ചകളിൽ അച്ചടി­ച്ച പ്രത്യേ­ക പതി­പ്പ് വാ­യനക്കാ­ർ­ക്ക് എത്തി­ക്കാ­നു­ള്ള ക്രമീ­കരണങ്ങളും ചെ­യ്തു­ കഴി­ഞ്ഞു­. ബഹ്റൈ­നി­ലെ­ കലാ­സാംസ്കാ­രി­ക പ്രവർ­ത്തകർ­ക്ക് ഏറെ­ പരി­ചി­തനാ­യ അഡ്വ. ജലീൽ അബ്ദു­ള്ള മാ­നേ­ജി­ങ്ങ് എഡി­റ്ററാ­യും, പത്ര ഡി­സൈ­നി­ങ്ങ് രംഗത്തെ­ മു­ടി­ചൂ­ടാ­മന്നൻ സൈ­നുൽ ആബി­ദും ചേ­ർ­ന്ന നല്ലൊ­രു­ ടീ­മാണ് പു­തി­യ ഭാ­വത്തി­ലും രൂ­പത്തി­ലും ഫോർ പി­എമ്മി­നെ­ വാ­യനക്കാ­ർ­ക്ക് മു­ന്പിൽ എത്തി­ക്കാൻ മു­ൻ­കൈ­യെ­ടു­ക്കു­ന്നത്. വാ­ർ­ത്തയ്ക്ക് പു­റകി­ലെ­ വൃ­ത്താ­ന്തങ്ങളും കാ­ഴ്ച്ചപ്പാ­ടു­കളു­മാ­യി­ ഇനി­യു­മേ­റെ­ ദൂ­രം ഞങ്ങൾ­ക്ക് സഞ്ചരി­ക്കേ­ണ്ടി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­ എന്ന് തി­രി­ച്ചറി­യു­ന്നതി­നോ­ടൊ­പ്പം  അതിന്  കൈ­ത്താ­ങ്ങാ­വേ­ണ്ടത് നി­ങ്ങളാ­ണെ­ന്നും ഈ നേ­രത്ത് ഓർ­മ്മി­പ്പി­ക്കു­ന്നു­. യു­ ആർ നോ­ട്ട് എലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും ഞങ്ങൾ­ക്കൊ­പ്പം ഉള്ള നി­ങ്ങളു­ടെ­ ആ സ്നേ­ഹം മാ­ത്രം അഭ്യർ­ത്ഥി­ച്ചു­ കൊ­ണ്ട് നി­ങ്ങളു­ടെ­ സ്വന്തം പ്രദീപ് പു­റവങ്കര... 

You might also like

Most Viewed