ലോകജനസംഖ്യ എട്ട് ബില്യണിലെത്തുമ്പോൾ

അങ്ങിനെ ലോക ജനസംഖ്യ എണ്ണൂറ് കോടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫിലിപിൻസ് തലസ്ഥാനമായ മനിലയിലെ ടോണ്ടോയിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ജനിച്ച വിനിസ്...

നന്ദി­ ...

പ്രദീപ് പു­റവങ്കര പ്രി­യരെ­, നി­ങ്ങൾ­ക്കറി­യാ­വു­ന്നത് പോ­ലെ­ ബഹ്റിൻ‍ എന്ന മനോ­ഹരമാ­യ രാ­ജ്യത്ത്...