നാട്ടു നോവ് (കവിത)


പത്തര മണിക്കഞ്ഞിയൊട്ടൊരു 

ചെറും ചൂടിലൊത്തിരി

കുടിപ്പിച്ചോരുമ്മൂമ്മയെ..

ഇത്തിരിപ്പോരമതെപ്പോഴും

ബാക്കിയാവും കുഴിപ്പാത്ര−

മിനുപ്പോർമ്മയെ..

ഉപ്പു നീരൊട്ടിപ്പുളിക്കും

കടു മാങ്ങ

തൊട്ടു കൂട്ടും

കൊതിക്കുഞ്ഞോർമ്മയെ

ഇപ്പോഴും കോരി കുളിർക്കുവാനല്ലേ

ഞാൻ കുത്തരി വാങ്ങുന്നു

പൊന്നോമനേ..

You might also like

Most Viewed