തൊഴിലാളികൾ രോഗബാധിരാവുകയോ പരുക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ ചികിത്സാ കാലത്തു പൂർണ വേതനം നൽകണം


ദുബൈ: തൊഴിലാളികൾ രോഗബാധിരാവുകയോ പരുക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ ചികിത്സാ കാലത്തു പൂർണ വേതനം നൽകണമെന്ന് മാനവവിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം. ആറു മാസം വരെ തൊഴിലാളിക്കു പൂർണ വേതനം നൽകണം.

രോഗം സുഖപ്പെടും വരെ വേതനം നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം. ചികിത്സ നീളുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 6 മാസം പകുതി വേതനം നൽകണം. ജോലിക്കിടെ തൊഴിലാളി മരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. 24 മാസത്തെ വേതനമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം. അത് 18 ദിർഹത്തിൽ കുറയരുത്. പരമാവധി 2 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ നൽകാം.

article-image

fhch

You might also like

Most Viewed