കേരളത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം പേർ‍ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു കോടിയിലധികം പേർ‍ കോവിഡ് വാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസും സ്വീകരിച്ച് വാക്സിനേഷൻ പൂർ‍ത്തിയാക്കിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർ‍ജ് അറിയിച്ചു.  അതേസമയം, ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനേഷന്‍ 90 ശതമാനവും (90.31) കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുകയാണ്. 2,41,20,256 പേർ‍ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനും 1,00,90,634 പേർ‍ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിനും (37.78 ശതമാനം) എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് ഉൾ‍പ്പെടെ ആകെ 3,42,10,890 ഡോസ് വാക്സിന്‍ നൽ‍കാനായി. 

വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, തിരുവനന്തതപുരം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളാണ് വാക്സിനേഷനിൽ‍ മുന്നിലുള്ള ജില്ലകൾ. വാക്സിനേഷൻ ലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുന്പോൾ‍ വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ളവർ‍ കുറവായതിനാൽ‍ പല വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്കില്ല. സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്‍മാരെക്കാർ‍ കൂടുതൽ‍ വാക്സിനെടുത്തത്. സ്ത്രീകളുടെ വാക്സിനേഷന്‍ 1,77,51,202 ഡോസും പുരുഷന്‍മാരുടെ വാക്സിനേഷൻ‍ 1,64,51,576 ഡോസുമാണ്.

You might also like

Most Viewed