അവർ രാക്ഷസന്മാരാണ്


അദിതി റാവു - ബോളിവുഡ് ചലചിത്രതാരം

അവർ രാക്ഷസന്മാരാണ്, മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തി. രാക്ഷസന്മാരായ അവർ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കുറ്റകൃത്യത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു. അവർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും രാക്ഷസന്മാരാകും.

You might also like

  • Lulu Exhange
  • Straight Forward

Most Viewed