ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ജൂൺ‍ എട്ട് മുതൽ


ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ജൂണ്‍ എട്ട് മുതൽ നൽകും. 64 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കും. ഇതിനായി 950 കോടി രൂപ ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചു. മൂന്ന് മാസത്തെ കുടിശികയിൽ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്.

article-image

setydsey

You might also like

  • Lulu Exhange
  • Straight Forward

Most Viewed