വിസാനിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുമ്പോൾ... ജിസിസിയിൽ റെസിഡന്റ് വിസയുള്ളവർക്ക് സന്ദർശകവിസ ന